European Tree Frog. (Hyla arborea )

European Tree Frog. (Hyla arborea )

European Tree Frog. (Hyla arborea )